ประกาศเทศบาลนครเชียงราย เรื่องการปิดเรียนรูปแบบ On-Site

ประกาศเทศบาลนครเชียงราย เรื่องการปิดเรียนรูปแบบ On-Site ของโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครเชียงราย โดยปิดไปจนถึงวันที่ 22 สิงหาคม 2564