หน่วยกู้ภัยหลัก 3 หน่วยงาน จับมือ เทศบาลนครเชียงรายเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์โควิด-19

นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย ในฐานะประธานกรรมการศูนย์ปฎิบัติการควบคุมโรคเทศบาลนครเชียงราย(ศปก.ทน.ชร.) พร้อมด้วย นายนนทพัฒ ถะปะติวงศ์ ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม นางพรทิพย์ จันทร์ตระกูล รักษาการผู้อำนวยการกองแพทย์ นายประพันธ์ ช่างแก้ว หัวหน้าฝ่ายปกครอง นางนัยนา อินทะจักร หน.ฝ่ายอำนวยการ เทศบาลนครเชียงราย ร่วมประชุมกับหน่วยปฎิบัติการกู้ภัย 3 หน่วยงานหลักในจังหวัดเชียงราย ได้แก่ มูลนิธิสยามรวมใจเชียงราย สมาคมแสงธรรมสาธารณกุศลเชียงราย และ สมาคมศิริกรณ์เชียงรายบรรเทาสาธารณภัย เพื่อกำหนดแนวทางร่วมสนับสนุน ดำเนินการป้องกันร่วมกับศูนย์ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ณ ห้องประชุมอาคารเทิดพระเกียรติ 90 ปี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี