โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย กับการเรียนการสอนออนไลน์ และ On-Site

วันจันทร์ที่ 16 สิงหาคม 2564 โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย เปิดการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์ นักเรียนระดับชั้น ม.2 – ม.5 โดยใช้แอปพลิเคชันและสื่อการสอนที่หลากหลาย และเปิดการเรียนการสอนแบบ On Site นักเรียนระดับชั้น ม.1 และ ม.6 ทั้งนี้คณะผู้บริหารสถานศึกษาเยี่ยมเยียนพร้อมให้กำลังใจครูและนักเรียน โดยถือปฏิบัติตามมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่สถานศึกษา