ข่าวเทศบาลนครเชียงราย

ฉีดถึงบ้าน…เทศบาลนครเชียงราย ห่วงทุกคน นำวัคซีนไปฉีดถึงบ้าน ให้กับผู้สูงอายุ และกลุ่มเสี่ยง

18 สิงหาคม 2564 นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย นางบังอร มะลิดิน รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย มอบหมายให้นางพรทิพย์ จันทร์ตระกูล รักษาการผู้อำนวยการกองแพทย์ เทศบาลนครเชียงราย กองสวัสดิการสังคม และทีมแพทย์พยาบาลจากโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์

ออกดำเนินการเชิงรุกฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ในกลุ่มติดบ้านติดเตียง และผู้สูงอายุเดินทางลำบากใน 4 เขตบริการร่วมกับ รพ.ชร.ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19

ทั้งนี้ เทศบาลนครเชียงรายเป็นหน่วยงานที่ไม่ได้มีหน้าที่โดยตรงเราไม่ได้นิ่งนอนใจต่อความกังวลของประชาชน ได้ดำเนินการร่วมกับ จนท.กองแพทย์ กองสาธารณสุข พี่น้องอสม.ดูแล ให้ความรู้ แจกจ่ายหน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอลล์ และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์แนวทางการป้องกันที่ถูกต้องให้กับประชาชนอย่างต่อเนื่อง.