เทศบาลนครเชียงรายเดินหน้าฉีดวัคซีนป้องกันโควิด19อย่างต่อเนื่อง

วันที่ 23 สิงหาคม 2564 เทศบาลนครเชียงราย โดยนายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย มอบหมายให้นางบังอร มะลิดิน นายณรงค์ศักดิ์ เตือนสกุล รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย ข้าราชการและเจ้าหน้าที่เทศบาลนครเชียงราย ร่วมกับกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครเชียงราย เเละโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ เพิ่มจุดบริการเพื่อให้บริการประชาชนในเขตเทศบาลนครเชียงรายได้รับการฉีดวัคซีน โควิด-19 ครอบคลุมพื้นที่เขตเทศบาลนครเชียงราย เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันป้องกันเเละควบคุมโรค โดยได้มีการประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนในเขตเทศบาลฯเข้ารับการฉีดวัคซีน อีกทั้งมอบหน้ากากอนามัย เเละเเอลกอฮอล์เจล เพื่อใช้สำหรับป้องกันโรคในชีวิตประจำวันอีกด้วย

#เทศบาลยุคใหม่หัวใจคือประชาชน