ข่าวเทศบาลนครเชียงราย

เทศบาลนครเชียงราย เดินหน้าฉีดวัคซีน เป็นวันที่ 3 ให้กับประชาชนในเขตเทศบาลนครเชียงราย

เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2564 เทศบาลนครเชียงราย โดยนายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย ในฐานะประธานกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครเชียงราย มอบหมายให้ นางบังอร มะลิดิน นายณรงค์ศักดิ์ เตือนสกุล ดร.ปรีชา อนุรักษ์ รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย นายภูวิศ วรรณพฤกษ์ ปลัดเทศบาลนครเชียงราย ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่เทศบาลนครเชียงราย ร่วมกับกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครเชียงราย เเละโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ เพิ่มจุดบริการเพื่อให้บริการประชาชนในเขตเทศบาลนครเชียงราย ได้รับการฉีดวัคซีน โควิด-19 ครอบคลุมพื้นที่เขตเทศบาลนครเชียงราย ห้องเจียงฮาย สำนักการศึกษา เทศบาลนครเชียงราย ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันป้องกันเเละควบคุมโรค เข้ารับการฉีดวัคซีน
นอกจากนี้บุคลากรจากโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้มาแนะนำความรู้เกี่ยวกับสมุนไพรให้กับผู้มารับวัคซีนป้องกันโควิด-19 และทางคณะผู้บริหารเทศบาลนครเชียงรายมอบหน้ากากอนามัย เเอลกอฮอล์เจล และต้นสมุนไพรฟ้าทะลายโจร เพื่อใช้สำหรับป้องกันโรคในชีวิตประจำวันให้กับผู้รับวัคซีนโควิด19 อีกด้วย
ทั้งนี้ การดำเนินงานได้ปฎิบัติภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของจังหวัดเชียงรายอย่างเคร่งครัด