ส่งมอบผลงานการวิจัยการพัฒนาภูมิทัศน์วัฒนธรรมเชิงสร้างสรรค์ผ่านเมืองเก่าเชียงราย

มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงรายส่งมอบผลงานการวิจัยการพัฒนาภูมิทัศน์วัฒนธรรมเชิงสร้างสรรค์ผ่านเมืองเก่าเชียงรายให้กับเทศบาลนครเชียงราย

ด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ รศ.ศศิชา สุขาย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สังกัดคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ได้รับทุนวิจัยจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ปี พ.ศ .2563 ภายใต้แผนงานวิจัย เรื่อง รูปแบบการพัฒนาภูมิทัศน์วัฒนธรรมเชิงสร้างสรรค์ ผ่านเมืองเก่าเชียงรายนั้น
ในการนี้ นายธเนศ โกมลธง รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย ข้าราชการ เทศบาลนครเชียงราย รับ-มอบผลงานวิจัย โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศิชา สุขกาย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สังกัด คณะเทศโนโลยีอุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ผู้วิจัยและคณะผู้ร่วมทำวิจัย ได้ดำเนินการมอบโครงการวิจัยบรรลุเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เพื่อให้เทศบาลนครเชียงรายนำไปใช้ประโยซน์สูงสุดต่อไป