ข่าวเทศบาลนครเชียงราย

มูลนิธิเชียงรายพัฒนา มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์แก่เทศบาลนครเชียงราย เพื่อใช้บริการดูแลสุขภาพประชาชนอย่างทั่วถึง

เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2564 นายธนรัช จงสุทธานามณี ประธานกรรมการมูลนิธิเชียงรายพัฒนา พร้อมด้วยคณะกรรมการมูลนิธิฯ มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นให้แก่เทศบาลนครเชียงราย สำหรับใช้บริการประชาชนในศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาล จำนวน 2 แห่ง ประกอบด้วยศูนย์สันตาลเหลืองและหัวฝาย โดยมี นางบังอร มะลิดิน รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย และเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ทั้งสองแห่ง เป็นผู้รับมอบ เพื่อบรรเทาปัญหาการขาดแคลนอุปกรณ์ทางการแพทย์ ให้ประชาชนในพื้นที่เข้าถึงบริการที่มีคุณภาพ และเป็นขวัญกำลังใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์ได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่ต่อไป

ทั้งนี้ มูลนิธิเชียงรายพัฒนา เล็งเห็นถึงความสำคัญของการส่งเสริมสุขภาพในประชากรทุกวัย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ประเทศไทยได้กลายเป็นสังคมแห่งผู้สูงอายุ ซึ่งเทศบาลนครเชียงราย ก็ได้ดำเนินโครงการสร้างศูนย์บริการดังกล่าวกระจายไปยังหลายชุมชน เพื่อความสะดวกของพี่น้องประชาชน และยังเป็นการลดความแออัดของโรงพยาบาลขนาดใหญ่ อันเป็นการส่งเสริมให้คนในชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของมูลนิธิฯ ในการส่งเสริมสุขภาพของประชาชนในทุกๆ ด้าน

สำหรับมูลนิธิเชียงรายพัฒนา ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ.2550 เดิมชื่อว่า มูลนิธิสุทธานาเพื่อการพัฒนา มีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินการต่างๆ อันจะเป็นสาธารณประโยชน์ของสังคม เพื่อช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส และร่วมสร้างชุมชนที่เข้มแข็งและมีการพัฒนาอย่างยั่งยืน.