ข่าวเทศบาลนครเชียงราย

เชิญชวนประชาชนร่วมทำบุญสมทบทุนก่อสร้างเมรุ ฌาปนสถานเด่นห้าเพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการ

พระไพศาลประชาทร วิ. (พบโชค ติสฺสวํโส) เจ้าอาวาสวัดห้วยปลากั้ง ร่วมกับ เทศบาลนครเชียงราย นำโดยนางบังอร มะลิดิน รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย ขอเชิญชวนประชาชนในเขตเทศบาลนครเชียงรายร่วมทำบุญสมทบทุนก่อสร้างเมรุฌาปนสถานเด่นห้า เพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชนในพื้นที่ โดยชุมชนที่ใช้ฌาปนสถานมีหลายชุมชน อาทิ ชุมชนสันโค้งหลวง ชุมชนสันโค้งน้อย ชุมชนเด่นห้า ชุมชนประตูเชียงใหม่ เป็นต้น ซึ่งทำให้เมรุที่ใช้เป็นประจำทรุดโทรมและเกิดการชำรุด อีกทั้งไม่เพียงพอต่อความต้องการในบางครั้ง

ในการนี้จะดำเนินการก่อสร้างเมรุใหม่ขึ้นอีกเมรุหนึ่งในเขตพื้นที่ของสุสานเด่นห้า โดยมีพระไพศาลประชาทร วิ. (พบโชค ติสฺสวํโส) เป็นองค์ประธานในการจัดสร้างพร้อมกับประชาชนในพื้นที่ จึงขอขอเชิญชวนประชาชนในเขตเทศบาลนครเชียงรายร่วมทำบุญสมทบทุนก่อสร้างเมรุ ฌาปนสถานเด่นห้า สามารถร่วมบริจาคได้ที่ตู้รับบริจาคเทศบาลนครเชียงราย

#วัดห้วยปลากั้ง

#เทศบาลยุคใหม่หัวใจคือประชาชน