ข่าวเทศบาลนครเชียงราย

การประชุมZOOMแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการศึกษาโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครเชียงราย

เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2564 นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย นายณรงค์ศักดิ์ เตือนสกุล รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย นางนงค์ลักษณ์ ดุริยพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล 8 นครเชียงราย พร้อมข้าราชการเทศบาลนครเชียงราย ร่วมประชุม ZOOM แลกเปลี่ยนการจัดการศึกษาโรงเรียนเทศบาล 8 นครเชียงราย

โดยมีศาสตราจารย์ ดร.ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์ จากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) และทีมวิจัย ร่วมสอบ-ถามแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการศึกษาของโรงเรียนระดับประถม โรงเรียนเทศบาล 8 นครเชียงรายในการถ่ายโอนภารกิจ ซึ่งได้วางเป้าหมายมาสู่แนวทางขับเคลื่อนตั้งแต่หลักสูตรขั้นพื้นฐาน เพิ่มเติมเสริมวิชาภาษาจีนสำหรับเด็กทุกคน โดยกระบวนการร่วมมือกับโรงเรียนในสังกัดกระทรวงศึกษา โรงเรียนภาคเอกชน และการร่วมมือกันในหลายมิติ โดยทางโรงเรียนเทศบาล 8 นครเชียงรายจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับอนุบาล 1-3 ระดับละ 2 ห้อง ห้องละ 25 คน ระดับประถมศึกษา 1-6 ห้องละไม่เกิน 30 คน เพื่อเน้นเรื่องของคุณภาพมากกว่าปริมาณ ทั้งนี้ การมีส่วนร่วมในการพัฒนานวัตกรรมชุมชนเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งและลดความเหลื่อมล้ำในพื้นที่ เพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

#เทศบาลยุคใหม่หัวใจคือประชาชน