เทศบาลนครเชียงราย เร่งฉีดวัคซีนป้องกันโควิด 19 ให้ประชากรกลุ่มเป้าหมาย พร้อมจัดรถรับส่ง

วันที่ 9 กันยายน 2564 นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย ในฐานะประธานกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครเชียงราย มอบหมายใหนางบังอร มะลิดิน รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย นายณรงค์ศักดิ์ เตือนสกุล รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย ข้าราชการและเจ้าหน้าที่เทศบาลนครเชียงราย อำนวยความสะดวก และบริการชาวเทศบาลนครเชียงราย ที่สมัครใจรับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด 19 ในกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งทางเทศบาลนครเชียงราย จัดรถรับ-ส่งผู้รับการฉีดวัคซีน
ทั้งนี้ การฉีดวัคซีนทางกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครเชียงราย เเละโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ ดำเนินการฉีดวัคซีน ให้ประชาชนในเขตเทศบาลนครเชียงรายให้ได้รับการฉีดวัคซีน โดยภายเดือนกันยายน 2564 กลุ่มเป้าหมาย ทั้งผู้สูงอายุ กลุ่ม 7 โรคกลุ่มเสี่ยง และหญิงตั้งครรภ์ ต้องได้รับการฉีดวัคซีนให้ได้ 70 เปอร์เซ็นต์ เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันป้องกันเเละควบคุมโรค โดยได้มีการประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนในเขตเทศบาลฯเข้ารับการฉีดวัคซีน อีกทั้งมอบหน้ากากอนามัย เเละเเอลกอฮอล์เจล เพื่อใช้สำหรับป้องกันโรคในชีวิตประจำวัน การดำเนินงานได้ปฎิบัติภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของจังหวัดเชียงรายอย่างเคร่งครัด