Thursday, May 30, 2024
Latest:
ข่าวเทศบาลนครเชียงราย

เทศบาลนครเชียงราย จัดทำแผนพัฒนาการศึกษา 5 ปี รองรับอนาคตของเมือง

เทศบาลนครเชียงราย ได้ขับเคลื่อนเรื่องการศึกษาอย่างเต็มกำลัง มุ่งมั่นและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ด้วยคณะผู้บริหารเล็งเห็นถึงความสำคัญในการศึกษากับเยาวชนเชียงรายมากว่า 20 ปี และยังได้รับโอกาสจากองค์การยูเนสโก ให้เป็นภาคีเครือข่ายเมืองแห่งการเรียนรู้แห่งแรกในประเทศไทย
วันที่ 9 กันยายน 2564 นายวันชัย จงสุทธานามณี เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการการศึกษาเทศบาลนครเชียงราย ร่วมกับคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่เทศบาลนครเชียงราย เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาการศึกษา 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) ณ ห้องประชุมพญามังราย สำนักการศึกษา เทศบาลนครเชียงราย
โดยเทศบาลนครเชียงรายมีโรงเรียนอยู่ในสังกัดทั้งหมด 8 แห่ง รวมไปถึงมหาวิทยาลัยวัยที่สามนครเชียงราย ยกระดับการศึกษาโรงเรียนท้องถิ่นให้ได้คุณภาพ อันจะเป็นการส่งเสริมและจัดการการศึกษา เพื่อรองรับอนาคตของเชียงราย สร้างโอกาสการเรียนรู้ของคนทุกช่วงวัย ให้นครเชียงรายบ้านของเราเติบโตอย่างยั่งยืนและมั่นคงอย่างมีทิศทาง

#นครเชียงรายนครแห่งการศึกษา