คุณครู โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น (ท.7 )รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดสื่อนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ ระดับปฐมวัย

ขอแสดงความยินดีกับนางสาวเฌนิศา ครุฑเงิน ครูวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดสื่อนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ ระดับปฐมวัย “สื่อสร้างสรรค์ปั้นอนาคตคนไทย ๔.๐ “จัดโดย สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา