ข่าวเทศบาลนครเชียงราย

ประชุมเตรียมความพร้อมขับเคลื่อนโครงการเครือข่ายเมืองแห่งการเรียนรู้นครเชียงรายและโครงการเมืองอัจฉริยะ

องค์การยูเนสโกโดยสถาบันการเรียนรู้ตลอดชีวิตของยูเนสโกประกาศให้เทศบาลนครเชียงรายเป็นสมาชิกเครือข่าย UNESCO GNLC อย่างเป็นทางการ พร้อมทั้งได้รับมอบประกาศนียบัตรรับรองการเป็นสมาชิกเมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เป็นการสร้างหลักประกันเรื่องคุณภาพ ความครอบคลุม และการสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต และเป็นปัจจัยสำคัญซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านอื่นๆ

วันที่ 13 กันยายน 2564 นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย มอบหมายให้นายณรงค์ศักดิ์ เตือนสกุล รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย นายวินัย โซนี่ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนครเชียงราย นางพัชรี แซมสนธ์ ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน ร่วมประชุมขับเคลื่อนโครงการเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์เมืองแห่งการเรียนรู้นครเชียงราย และโครงการเมืองอัจฉริยะ พร้อมด้วยผู้อำนวยการ เทศบาลนครเชียงราย เตรียมความพร้อมซึ่งองค์การยูเนสโก ได้เล็งเห็นว่าท้องถิ่นเป็นผู้มีส่วนเกี่ยวข้องสำคัญในการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต และการสร้างความเสมอภาคทางการศึกษา สถาบันการเรียนรู้ตลอดชีวิตของ จึงได้จัดตั้งเครือข่ายระดับโลกด้านเมืองแห่งการเรียนรู้ของยูเนสโก (The UNESCO Global Network of Learning Cities – GNLC) เพื่อช่วยรัฐบาลท้องถิ่นพัฒนากลยุทธ์ที่เป็นรูปธรรมในการสร้างเมืองแห่งการเรียนรู้ และปัจจุบันนี้ได้ครบรอบ 2 ปีในการที่เทศบาลนครเชียงรายจะได้นำเสนอความก้าวหน้า การขับเคลื่อนเทศบาลนครเชียงรายสู่การเป็นเมืองอัจฉริยะ (Smart City)

ทั้งนี้ เครือข่ายเมืองแห่งการเรียนรู้มีทั้งหมด 229 เมือง จาก 64 ประเทศ โดยประเทศไทยมีเมืองที่เป็นสมาชิกเครือข่ายเมืองแห่งการเรียนรู้ 4 เมือง ได้แก่ เทศบาลนครเชียงราย เทศบาลนครภูเก็ต เทศบาลนครเชียงใหม่ และเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา

#เทศบาลยุคใหม่หัวใจคือประชาชน