วันวานที่พากเพียรสู่วันเกษียณที่ภาคภูมิประวัติแห่งคุณงามความดีที่ได้กระทำไว้

นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย กล่าวว่าในปีนี้มีข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ในสังกัดเทศบาลนครเชียงราย ผู้เกษียณอายุราชการทั้งหมด 17 ท่าน ประกอบไปด้วย

 1. นายธีรวัฒน์ สงวนพงษ์
 2. นางอนุรักษ์ บุตรสาร
 3. นายอุดร กลิ่นชิด
 4. นายนิวัต ว่องวรรธนะกุล
 5. นางสุวารี ชาติทรัพย์สิน
 6. นางสิรินันท์ ชมพูอินทร์
 7. นางดรุณี ธุวะคำ
 8. นางสาวสุจิตรา ยอดบรรเทา
 9. นายประพัฒน์ ปันแปง
 10. นางจตุรพร ใจตุ้ย
 11. นางสมประสงค์ ทองสุวรรณ
 12. นางวิมลมาศ กอนแสง
 13. นางงามตา บุญปั๋น
 14. นางวรนุช อินทร์อ่ำ
 15. นายสมาน บุญตัน
 16. นายสมชาย จิณานุกุล
 17. นายวิมล พุทธรักษา

ทั้งนี้ คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และพนักงานเทศบาลนครเชียงราย ขอขอบคุณทุกท่าน ที่ได้กระทำความดีด้วยความวิริยะ อุตสาหะ นำมาซึ่งเป็นประโยชน์โดยรวมของทางราชการและประชาชนอย่างแท้จริง