ข่าวเทศบาลนครเชียงราย

จุดบริการเทศบาลนครเชียงรายฉีดวัคซีนเข็ม2อย่างต่อเนื่อง

วันที่ 17 กันยายน 2564 เทศบาลนครเชียงราย โดยนายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย ในฐานะประธานกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครเชียงราย มอบหมายให้นายณรงค์ศักดิ์ เตือนสกุล ข้าราชการและเจ้าหน้าที่เทศบาลนครเชียงราย ร่วมกับกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครเชียงราย เเละโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ เพิ่มจุดบริการเพื่อให้บริการประชาชนในเขตเทศบาลนครเชียงรายได้รับการฉีดวัคซีน โควิด-19 ครอบคลุมพื้นที่เขตเทศบาลนครเชียงราย เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันป้องกันเเละควบคุมโรค เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19ในเข็มที่ 2 โดยห่างจากฉีดเข็มแรกระยะเวลา 3 สัปดาห์ และจะมีการฉีดวัคซีนเข็ม 2 ในวันจันทร์ที่ 20 กันยายน 2564 ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

ทั้งนี้ การดำเนินงานได้ปฎิบัติภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของจังหวัดเชียงรายอย่างเคร่งครัด

#เทศบาลยุคใหม่หัวใจคือประชาชน