ประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน

วันศุกร์ที่ 17 กันยายน 2564 นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย นายณรงค์ศักดิ์ เตือนสกุล รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย นายสมศักดิ์ เวียงโอสถ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน รศ.ดร.วิรุณสิริ ใจมา คณะกรรมการสถานศึกษา ดร.ปรีชา อนุรักษ์ คณะกรรมการผู้แทนองค์กรศาสนา นายประชวน เขื่อนเพชร ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย พร้อมด้วยผู้บริหาร คณะครู ผู้ปกครองนักเรียนและนักเรียน ให้การต้อนรับ นายณรงค์ คำสุขุม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย นายธีระวัฒน์ สงวนพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักการศึกษาเทศบาลนครเชียงราย นางอรวรรณ กัลชาญพิเศษ ผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงรายวิทยา นายสะอาด คำตัน ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ศธจ.เชียงราย นายเรืองชัย ตามรภาค ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพม.เชียงราย พร้อมคณะกรรมการประเมินสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและมาตรฐานสถานศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ ณ โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย

#นครเชียงรายนครแห่งการศึกษา

#การศึกษาเทศบาลนครเชียงราย

#crms6