เทศบาลนครเชียงรายเข้ารับรางวัลการจัดการสาธารณภัยดีเด่นประจำปี 2564

วันที่ 22 กันยายน 2564 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จัดโครงการประกวดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านการจัดการสาธารณภัยดีเด่น ระดับศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตประจำปี 2564 เทศบาลนครเชียงรายโดย นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรี มอบหมายให้นายธเนศ โกมลธง รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย นายประพันธ์ ช่างแก้ว หัวหน้าฝ่ายปกครอง ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลนครเชียงราย เข้ารับประกาศเกียรติคุณ และเงินรางวัล จำนวน 10,000 บาท ประเภทด้านการจัดการสาธารณภัยดีเด่นระดับศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต ประจำปี 2564 โดยมีนายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายเป็นผู้มอบรางวัล ส่วนประเภทเทศบาลตำบล ได้แก่ เทศบาลตำบลเวียง อ.เชียงของ

ทั้งนี้ โครงการประกวดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านการจัดการสาธารณภัยดีเด่น ระดับศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตประจำปี 2564 เพื่อยกระดับการปฏิบัติงาน เชิดชูเกียรติ และเป็นการเสริมสร้างขวัญกำลังใจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจนเจ้าหน้าที่ซึ่งปฎิบัติงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

#เทศบาลยุคใหม่หัวใจคือประชาชน