ประชุมความร่วมมือทางด้านวิชาการ

วันที่ 5 ตุลาคม 2564 นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย นายณรงค์ศักดิ์ เตือนสกุล รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย ผู้บริหารสังกัดเทศบาลนครเชียงราย นายประชวน เขื่อนเพชร ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย พร้อมด้วยผู้บริหาร ต้อนรับ ผศ. ดร.ธีรวิศิฏฐ์ เลาหะเพ็ญแสง คณบดี สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ รศ. ดร.พรรณฤมล เต็มดี อาจารย์สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ผศ. ดร.รังสรรค์ ชัยศรีเจริญ อาจารย์สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ผศ. ดร.นชา ชลดำรงค์กุล อาจารย์สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ดร. พฤทธิ์ พุฒจร ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และดร. มาหะมะ เซะบากอ ผู้ช่วยคณบดี สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

ทั้งนี้ได้ร่วมการประชุมหารือแนวทางการพัฒนานักเรียนและครูผู้สอน หลักสูตรส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนด้านวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ (ESc) ระหว่างโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย และสำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ณ ห้องลีลาวดี

#นครเชียงรายนครแห่งการศึกษา

#การศึกษาเทศบาลนครเชียงราย

#crms6