ข่าวเทศบาลนครเชียงราย

งดจัดงานทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะมหาปวารณา ประจำปี 2564

เทศบาลนครเชียงรายมีกำหนดจัดโครงการตักบาตรเทโวโรหณะมหาปวารณาออกพรรษา ประจำปี 2564 เพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้ร่วมทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะมหาปรารณาออกพรรษา ถวายเป็นพุทธบูชา เผยแพร่กิจกรรมทางพระพุทธศาสนา และเพื่อให้เด็ก เยาวชนและประชาชน ศรัทธาในพระพุทธศาสนาและนำหลักธรรมไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันนั้น
เนื่องจากปัจจุบันยังปรากฏสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกใหม่เพิ่มเป็นจำนวนมากในทุกพื้นที่ของประเทศไทย และสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID -19) พื้นที่จังหวัดเชียงราย ยังมีแนวโน้มของการพบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ดังนั้น เทศบาลนครเชียงราย #ขอประกาศงดจัดงานทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะมหาปวารณา ประจำปี 2564 ตามแนวทางและมาตรการของศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และจังหวัดเชียงราย

#สำนักการศึกษา

#เทศบาลนครเชียงราย