งดการจัดโครงการตักบาตรเทโวโรหณะมหาปวารณาออกพรรษาประจำปี2564

ตามที่เทศบาลนครเชียงราย ได้มีกำหนดจัดโครงการตักบาตรเทโวโรหณะมหาปวารณาออกพรรษาประจำปี 2564 โดยมีนายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย กล่าวว่า เพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้มาร่วมทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะมหาปวารณาออกพรรษาถวายเป็นพุทธบูชา เผยแพร่กิจกรรมทางพุทธศาสนา และเพื่อให้เด็ก เยาวชนและประชาชน ศรัทธาในพุทธศาสนาและนำหลักธรรมไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันนั้น

เนื่องจากปัจจุบันยังปรากฎสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพิ่มเป็นจำนวนมากในทุกพื้นที่ของประเทศไทย และสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย ดังนั้นเทศบาลนครเชียงรายจึงขอประกาศงดการจัดโครงการตักบาตรเทโวโรหณะมหาปวารณาออกพรรษาประจำปี 2564 ตามแนวทางและมาตรการของศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดเชียงราย