ข่าวเทศบาลนครเชียงราย

แนะแนวการรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนต่อ

นางสาวอโณทัย จิระดา ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว พร้อมด้วยนางธีราพร จันระวังยศ, นางสาวศิริภัส ขัติยะ รองผู้อำนวยการสถานศึกษาฯ ให้การต้อนรับนางอัมพร จันทนะเปลิน ครูรักษาการรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ฝ่ายงานวิชาการ และคณะครูทีมแนะแนวจากโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย
ที่มาประชาสัมพันธ์แนะแนวการรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว ผ่านระบบออนไลน์ (Google Meet) โดยมีเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ของโรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว อำนวยความสะดวกด้านระบบออนไลน์ตลอดเวลาในการดำเนินงาน ณ ห้องประชุมพัฒนาลังการ โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว