รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่จังหวัดเชียงราย ขับเคลื่อนการจัดการศึกษาช่วงโควิด-19 เตรียมพร้อมเปิดภาคเรียน

เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2564 ที่ผ่านมา ณ หอประชุมโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย มอบหมายให้ดร.ปรีชา อนุรักษ์ รองนายกเทศมนตรีนครเข้าร่วมประชุม นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมคณะ ลงพื้นที่จังหวัดเชียงราย เพื่อขับเคลื่อนนโยบายการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ โดยมี นายภาสกร บุญญลักษม์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วย คณะผู้บริหารสถานศึกษา เจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ

ในการนี้ได้มอบนโยบายการจัดการศึกษาในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ซึ่งต้องขับเคลื่อนการจัดหาวัคซีนที่มีคุณสมบัติคุณลักษณะที่เหมาะสมกับนักเรียนช่วงอายุ 12 – 18 ปีให้ได้รับวัคซีนอย่างครอบคลุมและปลอดภัย พร้อมสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ปกครองที่จะอนุญาตให้นักเรียนซึ่งเป็นบุตรหลานเข้ามารับวัคซีนทุกคน

ทั้งนี้ ต้องกำหนดมาตรการ วางแผนการป้องกัน แนวทางการดูแลเมื่อเกิดเหตุ โดยการประสานงานกับหน่วยงานสำคัญที่เกี่ยวข้องโดยทันที เพื่อให้เกิดความปลอดภัยและป้องกันไม่ให้เกิดคลัสเตอร์ในสถานศึกษา จะดังนั้นถือเป็นเรื่องสำคัญที่จะกำหนดมาตรการวางแผนการบูรณาการร่วมกัน

#เทศบาลยุคใหม่หัวใจคือประชาชน