ข่าวเทศบาลนครเชียงราย

แจ้งข่าวดี ….ผู้ประกอบการ ใดที่ลูกจ้างยังไม่ได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิค-19 สามารถแจ้งความประสงค์ได้ที่เทศบาลนครเชียงราย

ด้วยรัฐบาลได้มีนโยบายจะเปิดประเทศเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ สังคม และการท่องเที่ยวให้กับประชาชน ผู้ประกอบการภาคธุรกิจเอกชนต่าง ๆ ได้เปิดดำเนินการตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป และจากการหารือร่วมกันระหว่างจังหวัดเชียงราย เทศบาลนครเชียงราย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย และโรงพยาบาล เชียงรายประชานุเคราะห์

เทศบาลนครเชียงราย ได้รับความกรุณาจากผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ได้จัดสรรวัคชีนป้องกันโรคโควิด -19 สำหรับฉีดให้บุคคลผู้มีภูมิลำเนาพักอาศัยและทำงานในพื้นที่เทศบาลนครเชียงราย เพื่อเป็นการเตรียมการเปิดจังหวัดเชียงราย สู่ฤดูกาลท่องเที่ยว และกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดเชียงราย

🔴 ในการนี้ เทศบาลนครเชียงราย ขอร่วมมือจากท่านผู้ประกอบการที่มีพนักงานในสถานประกอบการ
ที่พักอาศัยและทำงานในสถานประกอบการของท่านที่ยังไม่ได้รับการฉีดวัคนป้องกันโรคโควิด-19 และมีความประสงค์ฉีดวัคนป้องกันโรคโควิด – 19

☎️ สามารถแจ้งความจำนงฉีดวัคนได้ที่ กองสวัสดิการสังคม เทศบาลนครเชียงราย โทร. 053-711325