เทศบาลนครเชียงรายนำผู้บริหารสถานศึกษาดูงานการจัดการศึกษาสู่มาตรฐานสากลมหาวิทยาศรีนครรินทรวิโรฒประสานมิตร

นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย พร้อมด้วย นายณรงค์ศักดิ์ เตือนสกุล รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย คณะผู้บริหาร และคณะครู สังกัดเทศบาลนครเชียงราย ได้ร่วมหารือศึกษาดูงานหลักสูตรด้านจัดการศึกษาสู่มาตรฐานสากล กับ ผศ.ว่าที่ร้อยตรี ดร.กิตติคุณ รุ่งเรือง รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ(มศว.) ด้านหลักสูตรในระยะที่สอง ของผู้บริหารสถานศึกษา พนักงานครูเทศบาล สังกัดเทศบาลนครเชียงราย เพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาเทศบาลนครเชียงราย ระหว่างวันที่ 19 – 20 ตุลาคม 2564 ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

#เทศบาลยุคใหม่หัวใจคือประชาชน