Thursday, May 30, 2024
Latest:
ข่าวเทศบาลนครเชียงราย

รมว. กระทรวงการอุดมศึกษาฯ ศึกษาเส้นทางท่องเที่ยว เมืองศิลปิน เทศบาลนครเชียงราย

นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย มอบหมายให้ ดร.ปรีชา อนุรักษ์ รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย พร้อม กองงานที่เกี่ยวข้อง และเจ้าหน้าที่เทศบาลนครเชียงราย ให้การต้อนรับ ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม พร้อมคณะ ในการเดินทางเข้ามาศึกษา ดูงานเส้นทางท่องเที่ยว เมืองศิลปิน ตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ได้รับมอบหมายจากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรมในการสนับสนุนการพัฒนาจังหวัดเพื่อขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน ประจำจังหวัด จำนวน 76 จังหวัด ทั่วประเทศ

ทั้งนี้ ทางเทศบาลนครเชียงราย ได้ให้ข้อมูลการขับเคลื่อนเส้นทางท่องเที่ยว เมืองศิลปิน ที่ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง และแนวทางการดำเนินการในอนาคต

#เทศบาลยุคใหม่หัวใจคือประชาชน