เร่งฉีดวัคซีนเทศบาลนครเชียงราย ฉีดวัคซีนไฟเซอร์เด็กนักเรียน ป้องกันโควิด 19 ให้ทันเปิดภาคเรียนที่ 2

วันอาทิตย์ที่ 24 ตุลาคม 2564 นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย ในฐานะประธานกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครเชียงราย มอบหมายให้ นายธเนศ โกมลธง นายณรงค์ศักดิ์ เตือนสกุล รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย และ นางพรทิพย์ จันทร์ตระกูล รก.ผู้อำนวยการกองการแพทย์เทศบาลนครเชียงรายร่วมอำนวยความสะดวก และ จัดการการฉีดวัคซีนโควิด19 ให้กับนักเรียนที่มีอายุ 12 -18 ปี ซึ่งมีทั้งโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครเชียงราย และโรงเรียนอื่น ๆ ในเขต อ.เมือง จ.เชียงราย รวม 1,146คน

นายวันชัย ในฐานะประธานกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครเชียงรายกล่าวว่า ทางผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ในฐานะประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ได้ให้ทาง สสจ.เชียงราย รพ.เชียงราย ร่วมกับ เทศบาลนครเชียงราย เร่งดำเนินการฉีดวัคซีนให้กับเด็กนักเรียน ในกลุ่มนักเรียนอายุ 12 ปี ขึ้นไป ให้ครบตามจำนวนเป้าหมาย ให้แล้วเสร็จก่อนเดือนตุลาคม 2564 ซึ่งทางเทศบาลนครเชียงราย ได้ดำเนินการตามการสั่งการ และขณะนี้ถือว่าครบตามจำนวนแล้ว เหลือเพียงการฉีดเข็ม 2 ให้กับนักเรียนหญิง และ นักเรียนชายในบางคนที่ต้องได้รับวัคซีนเพิ่ม และทันกับการเปิดภาคเรียนที่ 2

#เทศบาลยุคใหม่หัวใจคือประชาชน