สถิติผู้ได้รับวัคซีนโควิด 19 ในเขตเทศบาลนครเชียงราย

นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย ในฐานะประธานกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครเชียงราย ข้าราชการและเจ้าหน้าที่เทศบาลนครเชียงราย ร่วมกับกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครเชียงราย เเละโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ ได้ใช้พื้นที่ศูนย์ประชุมเทศบาลนครเชียงราย ตำบลริมกก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย เพื่อเป็นหน่วยบริการฉีดวัคซีน โควิด19 ให้กับประชาชนชาวจังหวัดเชียงราย โดยทาง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ ได้ประสานงานร่วมกับทางเทศบาลนครเชียงราย ดำเนินการฉีดวัคซีนให้กับประชาชนชาวจังหวัดเชียงราย ผู้ประกอบการและลูกจ้าง ที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป

ทั้งนี้ การฉีดวัคซีนทางกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครเชียงราย เเละโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ ดำเนินการฉีดวัคซีน ให้ประชาชนในเขตเทศบาลนครเชียงรายให้ได้รับการฉีดวัคซีน กลุ่มเป้าหมาย ทั้งผู้สูงอายุ กลุ่ม 7 โรคกลุ่มเสี่ยง และหญิงตั้งครรภ์ เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันป้องกันเเละควบคุมโรค โดยได้มีการประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนในเขตเทศบาลนครเชียงรายเข้ารับการฉีดวัคซีน การดำเนินงานได้ปฎิบัติภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของจังหวัดเชียงรายอย่างเคร่งครัด

#เทศบาลยุคใหม่หัวใจคือประชาชน