เทศบาลนครเชียงรายงดการจัดกิจกรรมเนื่องในงานประเพณีลอยกระทงประจำปี 2564

เทศบาลนครเชียงราย โดย นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย คณะผู้บริหาร กล่าวว่า ด้วยขณะนี้สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ดังนั้นเพื่อเป็นการลดความเสี่ยงในการติดเชื้อและเป็นการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 #เทศบาลนครเชียงรายงดการจัดกิจกรรมเนื่องในงานประเพณีลอยกระทง วันศุกร์ที่ 19 พฤศจิกายนประจำปี 2564

📌ทั้งนี้ เทศบาลนครเชียงรายยังคงจัดท่าน้ำ 8 ท่าน้ำ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนสำหรับการลอยกระทงตามประเพณีไทย

👉 จุดที่ 1 ท่าน้ำขัวพญามังราย (อาคารเทิดพระเกียรติฯ)

👉 จุดที่ 2 ท่าน้ำขัวพญามังราย (ชุมชนบ้านใหม่)

👉 จุดที่ 3 ท่าน้ำเกาะแม่ฟ้าของแผ่นดิน)

👉 จุดที่ 4 ท่าน้ำสวนสาธารณะเกาะลอย

👉 จุดที่ 5 สวนสาธารณะริมน้ำกกท่าน้ำวัดฝั่งหมิ่น

👉 จุดที่ 6 ท่าน้ำสวนสาธารณะริมน้ำกกชุมชนร่องเสือเต้น

👉 จุดที่ 7 สวนสาธารณะริมน้ำกกท่าน้ำชุมชนป่าแดง

👉 จุดที่ 8 ท่าน้ำชุมชนแควหวาย

“การดำเนินงานได้ปฎิบัติภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของจังหวัดเชียงรายอย่างเคร่งครัด”

#เทศบาลยุคใหม่หัวใจคือประชาชน