ข่าวเทศบาลนครเชียงราย

สุ่มตรวจหาเชื้อโควิด 2019

โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ได้มีการสุ่มตรวจหาเชื้อโควิด 2019 (COVID-19) แบบ ATK ของนักเรียนกลุ่ม B ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ตามมาตรการเฝ้าระวังป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) โดยมีคณะครูและผู้สนับสนุนการเรียนรู้ประจำห้องเรียนช่วยดูแลและสาธิตวิธีการใช้ชุดตรวจ ATK ณ หอประชุมพญามังราย