กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการ โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว เนื่องในสัปดาห์ของเทศกาลวันลอยกระทง

ภาพบรรยากาศ การทำจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญา ของน้องๆอนุบาล1-3 กลุ่ม B โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว ซึ่งในวันนี้เป็นกิจกรรมการประดิษฐ์กระทง เนื่องในสัปดาห์ของเทศกาลวันลอยกระทง
🎬https://youtu.be/NViSnOTBel0