พร้อมแล้วเปิดถนนคนเดินเชียงรายต้อนรับนักท่องเที่ยวกระตุ้นเศรษฐกิจ 4 ธันวาคมนี้

เทศบาลนครเชียงราย โดยนายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย มอบหมายให้นางบังอร มะลิดิน รองนายกเทศมนตรี นายนนทพัฒ ถะปะติวงศ์ ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม เข้าร่วมประชุมชี้แจงมาตรการในการจำหน่ายสินค้ากับผู้ประกอบการทั้ง 4 โซน เพื่อแจ้งมาตรการจำหน่ายสินค้าในพื้นที่ ภายใต้สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเข้มงวด โดยผู้ประกอบการ ผู้ช่วยขาย ลูกจ้าง และแรงงานต่างด้าว ต้องได้รับวัคซีนครบ จำนวน 2 เข็ม และให้แสดงใบรับรองการฉีดวัคซีน หากรับวัคซีนไม่ครบ หรือไม่ได้รับวัคซีนไม่อนุญาตให้เข้ามาจำหน่ายสินค้าในพื้นที่โดยเด็ดขาด ให้มีการเริ่มจำหน่ายสินค้า ตั้งแต่เวลา 16.00 ถึงเวลา 22.00 น. ผู้ประกอบการทุกรายรายต้องยินยอม และให้ความร่วมมือในการป้องกัน และแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดโรคโควิด 19 ตามมาตรการที่กำหนดอย่างเคร่งครัด

นอกจากนี้ มีมาตรการจัดให้มีทางเข้าและออกอย่างจำกัด เพื่อให้มีจุดคัดกรองผู้ที่จะเข้าไปภายในถนนคนเดิน โดยกำหนดให้มีจำนวน 8 จุด ได้แก่ จุดที่ 1.สามแยกหนองสี่แจ่ง 2.สามแยกพระพรหม 3.ด้านข้างสวนตุงและโคม (AUA) 4. แยกศาลจังหวัดเชียงราย 5.หอนาฬิกาเฉลิมพระเกียรติ 6. สี่แยกหมอประจักษ์ 7. แยกธนาคารออมสิน 8. แยกสวนตุงและโคม (ฝั่งทิศเหนือ)

อย่างไรก็ตาม เพื่อสร้างสีสันให้กับกิจกรรมได้กำหนดให้ผู้ประกอบการทุกร้านค้าได้จัดแต่งร้านโดยเน้นเอกลักษณ์แบบล้านนาและขอให้ทุกคนแต่งกายชุดพื้นเมือง ไม่แสดงกิริยาวาจาที่ไม่สุภาพต่อนักท่องเที่ยวและแต่งกายล่อแหลมอนาจาร ห้ามจำหน่ายบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกประเภท ฯลฯ รวมทั้งยังมีข้อกำหนดปลีกย่อยอื่นๆ เพื่อให้ผู้มาเยือนเกิดความประทับใจ

#เทศบาลยุคใหม่หัวใจคือประชาชน