ข่าวประชาสัมพันธ์

มฟล. ชู นวัตกรรมโชว์ออนไลน์ อว.วางแนวไทยประเทศพัฒนาอีก20ปี

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) จ.เชียงราย ศ.ดร.ศุภชัย ปทุมนากุล รองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม MFU Innovation Day 2021 กิจกรรมมีการเสวนา “ความร่วมมือในการใช้นวัตกรรมเพื่อขับเคลื่อนและพัฒนาธุรกิจแห่งอนาคต” การนำเสนอผลงานนวัตกรรมเพื่อใช้เชิงพาณิชย์ กิจกรรมผลิตผลิตภัณฑ์ต่างๆ สาธิตเมนูอาหารจากการใช้นวัตกรรมต่างๆ ซึ่งการนำเสนอส่วนใหญ่จะผ่านทางออนไลน์ Virtual Event เพื่อป้องกันการระบาดของไวรัสโควิด-19 โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 22-24 ธ.ค.2564

ศ.ดร.ศุภชัย กล่าวว่า นวัตกรรมถือว่ามีความสำคัญต่อการพัฒนาประเทศและ อว.ถือเป็นองค์กรที่ทำงานร่วมกับมหาวิทยาลัย โดยแผนอุดมศึกษาปี 2566-2570 เป็นเวลา 5 ปี มีโจทย์ว่าจะทำให้ประเทศไทยก้าวสู่การเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วได้อย่างไร ขณะที่ตามแผนของสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติตามยุทธศาสตร์ชาติกำหนดให้เป็นประเทศพัฒนาในปี 2580 ดังนั้นสถานอุดมศึกษาจึงเป็นก้าวแรกในการผลักดันให้ไปสู่จุดดังกล่าว โดยมี 2 ภารกิจคือพัฒนาคนและสร้างความเป็นเลิศ ซึ่งการจัดงานนวัตกรรมในครั้งนี้จึงมีความสำคัญในการพัฒนาทั้ง 2 ด้าน โดยมีตัวอย่างกรณีการลงทุนจากกลุ่มทุนต่างๆ ที่จะเข้ามาภายในประเทศไทยจะให้ความสำคัญกับทรัพยากรบุคคลที่มีความรู้ความสามารถในการช่วยสนับสนุนกลุ่มทุนนั้นๆ

ศ.ดร.ศุภชัย กล่าวอีกว่า สำหรับการเรียนการสอนในสถาบันอุดมศึกษาต้องเป็นการเรียนรู้ร่วมกับการให้มีประสบการณ์ในการทำงานไปด้วย โดยร่วมกับหน่วยงานองค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนโดยจะนั่งเรียนเฉพาะในห้องเรียนไม่ได้แล้ว และเนื่องจากเทคโนโลยีต่างๆ มีการพัฒนารวดเร็วมากดังนั้นจึงไม่สามารถจำกัดการเรียนให้เฉพาะกับคนที่มีอายุระหว่าง 18-22 ปีอีกไม่ได้เช่นกันแต่ต้องเป็นมหาวิทยาลัยสำหรับทุกช่วงวัยมากขึ้น โดยช่วงอายุที่แบ่งเป็น 4 ช่วงคือช่วงปฐมวัย ช่วงที่อยู่ในมหาวิทยาลัย ช่วงวัยทำงาน และช่วงสูงวัย นั้นมหาวิทยาลัยต้องมีบทบาทในการพัฒนาคนวัยทำงานและผู้สูงวัยมากขึ้น โดยเฉพาะผู้สูงวัยที่มีศักยภาพมากแต่มีจุดอ่อคือเข้าไม่ถึงเทคโนโลยีสมัยใหม่ดังนั้นการทำให้กลับมาสร้างประโยชน์ได้มากขึ้นก็ต้องให้ความรู้ในเรื่องดังกล่าว ส่วนคนวัยอื่นๆ ก็ต้องพัฒนาให้สอดรับการการพัฒนาต่อไป

ทางด้าน รศ.ดร.ชยาพร วัฒนศิริ อธิการบดี มฟล.กล่าวว่าสำหรับกิจกรรม MFU Innovation Day 2021 จัดขึ้นเป็นปีที่ 3 โดยปีนี้จัดขึ้นในรูปแบบออนไลน์ และออฟไลน์ สำหรับกิจกรรมในปีนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์หรือผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยออกสู่เชิงพาณิชย์ และเป็นการเผยแพร่ผลการดำเนินงานของสถาบันวิจัยและนวัตกรรม รวมถึงหน่วยงานภายในของมหาวิทยาลัยออกสู่ภาคเอกชน ผู้ประกอบการ หน่วยงานภาครัฐ และผู้ที่เข้าสนใจ โดยปัจจุบัน มฟล.มีทรัพย์สินทางปัญญาที่ยื่นขอรับความคุ้มครองจำนวน 171 ผลงาน และได้สนับสนุนให้พัฒนาเป็นต้นแบบผลิตภัณฑ์ จำนวนไม่น้อยกว่า 37 ผลงาน ส่วนใหญ่มากกว่าร้อยละ 70 เป็นผลงานด้านสุขภาพและความงามที่เกี่ยวข้องกับเครื่องสำอาง สารสกัด และสมุนไพร รวมถึงผลงานด้านอื่นๆ ประกอบด้วยเทคโนโลยีชีวภาพ เครื่องมือทางการแพทย์ และการออกแบบต่างๆ ซึ่งมหาวิทยาลัยมุ่งที่จะนำสิ่งเหล่านี้ไปเชื่อมต่อภาคเอกชนให้สามารถที่จะนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างสูงสุด โดยกิจกรรมจัดขึ้นตลอดระยะเวลา 3 วัน ซึ่งคาดหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเพิ่มมุมมอง ช่วยสร้างโอกาส และเกิดเครือข่ายความร่วมมือในทุกภาคส่วนต่อไป.