โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว สุ่มตรวจ ATK ครู บุคลากร และนักเรียน เพื่อ เฝ้าระวังตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของ โควิด-19

เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2565 นางสาวอโณทัย จิระดา ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว พร้อมด้วยนางสาวศิริภัส ขัติยะ, นางธีราพร จันระวังยศ รองผู้อำนวยการสถานศึกษาฯ ดำเนินการสุ่มตรวจคณะครู บุคลากรและนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว เพื่อเฝ้าระวังตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ในสถานศึกษา ด้วย Antigen Test Kit (ATK) หลังจากวันหยุดยาวเนื่องในเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ ณ อาคารพัฒนาลังการ