เหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย ออกเยี่ยม มอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับครอบครัวผู้ประสบเหตุอัคคีภัย

วันศุกร์ ที่ 7 มกราคม 2565 นางบุษบา บุญญลักษม์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย มอบหมายให้ นายธวัช หล้านามวงค์ ผู้ช่วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วย กิ่งกาชาดอำเภอแม่ลาว ส่วนท้องถิ่น และสมาชิกแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดเชียงราย ออกเยี่ยม ครอบครัว นางศิริพรรณ สลีสองสม ผู้ประสบเหตุอัคคีภัย ทำให้บ้านเลขที่ 138 หมู่ที่ 7 ตำบลป่าก่อดำ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย ได้รับความเสียหายบางส่วน ในการนี้ ได้มอบเครื่องอุปโภค-บริโภค จำนวน 1 ชุด ผ้าห่ม จำนวน 1 ชุด น้ำดื่ม จำนวน 3 แพ็ค และเงินสด จำนวน 3,000 บาท เพื่อเป็นการช่วยเหลือเบื้องต้น และเป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้ประสบภัย.