ข่าวเทศบาลนครเชียงราย

ขยายเวลาการชมสวนเชียงรายดอกไม้งามถึงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2565

ตามที่เทศบาลนครเชียงราย โดยนายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย ได้กำหนดจัดทำโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงศิลปะวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นนครเชียงราย ระหว่างวันที่ 24 ธันวาคม 2564- 9 มกราคม 2565 ณ สวนตุงและโคมนครเชียงราย เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว ศิลปะ วัฒนธรรมประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น กระตุ้นเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน สร้างงานสร้างรายได้ให้กับประชาชนนั้น เนื่องจากพื้นที่ ณ สวนตุงและโคมนครเชียงราย

หลังจากในวันที่ 10 มกราคม 2565 ไปจนถึงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 07.00 น. – 21.00 น. ยกเว้นวันเสาร์ที่มีถนนคนเดิน ถึงเวลา 22.00 น. ยังมีการเปิดให้บริการเป็นสวนสาธารณะ ให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวเข้าเยี่ยมชมสวน มีการจัดแสดงไม้ดอกไม้ประดับนานาพันธุ์ จัดนิทรรศการ จัดกิจกรรมการประกวดแข่งขันวาดภาพ ถ่ายภาพ คลิปวีดีโอ และการให้บริการจำหน่ายอาหารและสินค้าพื้นเมือง รวมทั้งต้องปฏิบัติตามแนวทางมาตรการป้องกันการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

#นครเชียงรายนครแห่งความสุข