ข่าวเทศบาลนครเชียงราย

คณะผู้บริหารเทศบาลนครเชียงราย ร่วมอวยพรสวัสดีปีใหม่ 2565 ผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย

นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย คณะผู้บริหารเทศบาลนครเชียงราย นางอำไพ จันทร์เงิน ผู้อำนวยการสำนักการศึกษาเทศบาลนครเชียงราย นางสาววรรณพัชร จินดาขัติ รก.ผอ. ส่วนบริหารการศึกษาเทศบาลนครเชียงราย นายประชวน เขื่อนเพชร ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย เข้าพบเพื่อสวัสดีปีใหม่ ผศ.ดร.ศรชัย มุ่งไธสง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนแนวทางการจัดการศึกษาและความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อพัฒนาศักยภาพของนักเรียนโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครเชียงราย ณ อาคารสำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย.