คณะผู้บริหารเทศบาลนครเชียงราย ร่วมอวยพรสวัสดีปีใหม่ 2565 ผู้บริหารมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย พร้อมคณะผู้บริหารเทศบาลนครเชียงราย นางอำไพ จันทร์เงิน ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา นางสาววรรณพัชร จินดาขัด หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ เข้าพบและสวัสดีปีใหม่ รศ.ดร ชยาพร วัฒนศิริอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ศ.เกียรติคุณ นพ.ศุภกร โรจนนินทร์ คณบดีสำนักวิชาแพทย์ศาสตร์ อาจารย์ ดร. ฉัตรฤดี จองสุรียภาส รองคณบดีสำนักวิชาแพทย์ศาสตร์ และ ผศ.ดร ธีรวิศิฏฐ์ เลาหะเพ็ญแสง คณบดีสำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ รศ.ดร พรรณฤมล เต็มดี พร้อมร่วมรับฟังเเละแลกเปลี่ยนแนวทางการจัดการศึกษาความรู้ ความร่วมมือ ทางวิชาการ เพื่อพัฒนาศักยภาพของนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย และโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครเชียงราย ณ อาคารวันชัย ศิริชนะ สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง.