“วันครูแห่งชาติ” “พัฒนาครู พัฒนาเด็ก เรียนรู้สู่อนาคต”

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว ขอแสดงความยินดีกับผู้บริหารสถานศึกษาและครูที่ได้รับรางวัล เนื่องในวันครูแห่งชาติ ประจำปี 2565 ซึ่งจัดโดยเทศบาลนครเชียงราย

  1. นางสาวอโณทัย จิระดา ได้รับรางวัล ผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น สังกัดเทศบาลนครเชียงราย
  2. นางมุจลินทน์ ปรีดีพัทธ์ ได้รับรางวัล ครูผู้สอนดีเด่น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
  3. นางสุมิตรา คุณารูป ได้รับรางวัล ครูผู้สอนดีเด่น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
  4. นางสาวกัลยา ป้องปก ได้รับรางวัล ครูผู้สอนดีเด่น กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์