เทศบาลนครเชียงราย เปิดบริการวัคซีนป้องกันโควิด 19 อย่างต่อเนื่อง

นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย ในฐานะประธานกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครเชียงราย ได้ร่วมตรวจเยี่ยมให้กำลังใจประชาชน และบุคลากร ในการบริการฉีดวัคซีนทางกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครเชียงราย โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงรายให้กับประชาชนจังหวัดเชียงรายให้ได้รับการฉีดวัคซีนอย่างต่อเนื่อง โดยจะมีการเปิดให้ประชาชนทุกคนที่มีอายุ 12 ปีขึ้นไปสามารถ walk in มาแสดงความจำนงในการรับวัคซีนสูตร AstraZenec สูตร Pfizer มีผู้มารับวัคซีนในวันศุกร์ที่ 14 มกราคม 2565 ทั้งเข็ม 1,2,3 จำนวน 2,418 ราย

ทั้งนี้ ศูนย์บริการฉีดวัคซีน เทศบาลนครเชียงรายจะเปิดให้บริการในวันที่ 24 -25 มกราคม 2565 ตั้งแต่เวลา 08.30-15.00 น. ณ หอประชุมนครเชียงราย (ศูนย์แสดงสินค้า GMS ) จึงขอเชิญชวนผู้ที่มีความจำนงจะขอรับวัคซีนป้องกันโควิด -19 สามารถมาตามวันเวลาดังกล่าว

#เทศบาลยุคใหม่หัวใจคือประชาชน