ยินดีกับคนเก่ง ลูกหลานชาวเชียงราย #โอลิมปิกวิชาการ 2564

โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าค่ายโอลิมปิกวิชาการประจำปีการศึกษา 2564 ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำนวน 8 คน ดังนี้

  1. นายภคพล ชูช่วย สาขาวิชาดาราศาสตร์ ม.ปลาย
  2. นายกรณ์ ศรีวรากุล สาขาวิชาดาราศาสตร์ ม.ปลาย
  3. ด.ช.ภูมิแผ่นดิน นุกาศ สาขาวิชาดาราศาสตร์ ม.ต้น
  4. น.ส.ทิพรัตน์ น้อยสุทธิ์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
  5. น.ส.พรไพลิน เรืองศรี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
  6. น.ส.ดารินทร์ อุทยานรักษา สาขาวิชาชีววิทยา
  7. น.ส.กัญญาวีร์ สุขสุวรรณ์ สาขาวิชาชีววิทยา
  8. น.ส.วีรินทร์ ซ่ง สาขาวิชาฟิสิกส์

#นครเชียงรายนครแห่งการศึกษา

#การศึกษาเทศบาลเชียงราย

#crms6_2022