ข่าวเทศบาลนครเชียงราย

สถาบันพระปกเกล้าเข้าร่วมรับฟังบรรยายหัวข้อบทบาทผู้นำกับการพัฒนาท้องถิ่นเชียงราย

นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรี มอบหมายให้ดร.ปรีชา อนุรักษ์ รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย บรรยาย หัวข้อ”บทบาทผู้นำกับการพัฒนาท้องถิ่นเชียงราย” โดยมีสถาบันพระปกเกล้า จัดการศึกษาหลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย สำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 25 (ปปร.25) ซึ่งผู้เข้ารับการศึกษาประกอบด้วย สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา ผู้บริหารระดับสูงจากหน่วยงานรัฐ องค์กรอิสระ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน และองค์กรต่างๆ จำนวน 150 คน เข้าร่วมรับฟังการบรรยาย ณ อาคารเทิดพระเกียรติ 90 ปีสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

#เทศบาลยุคใหม่หัวใจคือประชาชน