ทน.เชียงรายร่วมกับม.ศิลปากรเปิดกาดดอยสะเก็นต้นแบบตลาดนัดชุมชนกระตุ้นท่องเที่ยวชุมชนยั่งยืน

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 เทศบาลนครเชียงรายร่วมกับมหาวิทยาลัยศิลปากรภายใต้โครงการ “การพัฒนาวัฒนธรรมชุมชนผ่านกลไกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาสังคมเพื่อเพิ่มศักยภาพและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนในพื้นที่” การขยายพื้นที่ดำเนินงานเพิ่มจำนวน 20 พื้นที่โดยใช้พื้นที่ของชุมชนดอยสะเก็นเป็นชุมชนต้นแบบโครงการจัดกิจกรรม ”ดอยสะเก็น“ ขึ้นทุกวันศุกร์ นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงรายพร้อมด้วยคณะผู้บริหารข้าราชการเจ้าหน้าที่เทศบาลนครเชียงราย คณะกรรมการประชาสังคมทางวัฒนธรรมผู้นำชุมชนผู้ประกอบการทางวัฒนธรรม และคณะผู้วิจัย นำโดยรองศาสตราจารย์ ดร. สุพรรณี ฉายะบุตร หัวหน้าโครงการฯ ได้ร่วมกันขับเคลื่อนกิจกรรมเปิดพื้นที่ทางวัฒนธรรมชุมชน ”ดอยสะเก็น“ ซึ่งเป็นตลาดจําหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้านำทุนทางวัฒนธรรมชุมชนที่มีอัตลักษณ์ของท้องถิ่นสร้างรายได้และส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากของชุมชน นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงรายกล่าวว่า เป็นครั้งแรกทางพี่น้องชุมชนดอยสะเก็น ได้มีการจัดตลาดวัฒนธรรมชุมชนโดยความร่วมมือกับคณะวิจัยจากมหาวิทยาลัยศิลปากร ในการนำเอาทุนทางวัฒนธรรมของชุมชนมาสร้างรายได้ลดความเหลื่อมล้ำ เป็นอีกหนึ่งที่จะสร้างเสน่ห์และความโดดเด่นทางการท่องเที่ยวหลากหลาย ผ่านการเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวในชุมชน เป็นหนึ่งในกระบวนการที่เราได้ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและธรรมชาติควบคู่กันไป ซึ่งเทศบาลนครเชียงรายเราได้พยายามส่งเสริมคุณภาพชีวิตผ่านการท่องเที่ยว โดยการปรุงภูมิทัศน์ดอยสะเก็นป่าใจกลางเมือง หรือคีรีชัย ยามะ ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติสําหรับเยาวชนและประชาชนที่สนใจโดยเราได้รับความกรุณาจากสถาบันการศึกษาหลากหลายมหาวิทยาลัยเข้ามาเติมเต็มโอกาสและความยั่งยืนเพื่อเป็นต้นแบบให้กับชุมชนอื่น ๆ ต่อไป

“กาดนัดดอยสะเก็นได้จัดขึ้นทุกวันศุกร์ซึ่งก็มีพี่น้องในชุมชนนำอาหารพืชผักปลอดสารพิษรวมถึงผลิตภัณฑ์ของชุมชนมาจําหน่าย พร้อมกับชมการแสดงเป็นเอกลักษณ์ของชุมชนดอยสะเก็นและชุมชนใกล้เคียงซึ่งหลังจากที่เดินชมตลาดแล้วก็ยังสามารถขึ้นไปสักการะบูชาพระธาตุดอยสะเก็นเพื่อความเป็นสิริมงคล โดยในวันนี้เป็นวันเปิดกาดนัดดอยสะเก็นอย่างเป็นทางการหลังจากเราได้ดำเนินการเปิดทดลองไปเมื่อปลายปี 2564” นายกเทศมนตรีนครเชียงรายกล่าว

รองศาสตราจารย์ดร. สุพรรณีฉายะบุตร หัวหน้าโครงการฯ ได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของโครงการว่า “โครงการฯ ดังกล่าวจัดทำขึ้นเพื่อกระตุ้นให้เกิดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของพื้นที่การดึงดูดการลงทุนโดยสร้างงานวัฒนธรรม / พื้นที่ทํางานสําหรับศิลและคนรุ่นใหม่การสร้างความหลากหลายของธุรกิจ / เศรษฐกิจของพื้นที่ การปรับปรุงสมบัติที่มีอยู่และพยายามส่งเสริมให้เกิดปฏิสัมพันธ์ในพื้นที่วัฒนธรรมและพื้นที่สาธารณะ การส่งเสริมให้เยาวชนเข้ามาร่วมและสามารถขยายการมีส่วนร่วมของคนในพื้นที่ได้ โดยทางคณะผู้ดำเนินงานโครงการฯ ได้เล็งเห็นถึงศักยภาพของชุมชนดอยสะเก็นจากทั่วประเทศทั้งหมด 20 พื้นที่ ซึ่งมีความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติมีแหล่งท่องเที่ยวภายในชุมชนจึงได้จัดกิจกรรม “กาดดอยสะเด็น” ดำเนินการโดยความร่วมมือของภาคประชาชนซึ่งจะนำไปสู่การสร้างงานสร้างอาชีพเกิดอาชีพใหม่ในชุมชนรวมถึงยังเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจภายในชุมชนไปพร้อมกัน”

เทศบาลนครเชียงรายขอเชิญชวนทุกท่านร่วมสักการะพระธาตุศักดิ์สิทธิ์คีรีชัย พร้อมชมช้อปสินค้าหัตถกรรมฝีมือชาวบ้านชุมชนดอยสะเก็น และชิมอาหารพื้นเมืองหลากหลายทุกวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 16.00-20.00 น. ณ บริเวณ ถนนดอยสะเก็น ชุมชนดอยสะเก็น อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย.