ดีเดย์! ฉีดวัคซีนเด็ก โดยเด็กประสงค์จะฉีดวัคซีน 77,000 ราย

เชียงราย ฉีดวัคซีนเด็กเร่งให้ถึงเป้าหมาย โดย เด็กที่ต้องการประสงค์ฉีดวัคซีนกว่า 77,000 ราย ขณะที่ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ยอมรับการฉีดวัคซีนภาพรวมและกระตุ้นการท่องเที่ยวเศรษฐกิจฟื้นตัว 30% เดินหน้าจัดโครงการท่องเที่ยวต่อเนื่อง

เมื่อ 4 มกราคม 2565 นายภาสกร บุญญลักษม์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วย นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย และ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการฉีดวัคซีน ป้องกัน COVID -19 ให้กับกลุ่มนักเรียนอายุ 5 -11 ปี ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจแก่เด็กนักเรียน เจ้าหน้าที่ ที่โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น ในการเริ่มต้น การ Kick Off ฉีดวัคซีนให้กับเด็กนักเรียนในพื้น ที่จังหวัดเชียงราย โดยมี นายแพทย์ภุชงค์ ชื่นชม รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงราย นายแพทย์ศุภฤกษ์ เนตรสุวรรณ แพทย์หญิงเยาวลักษณ์ จริยพงษ์ไพบูลย์ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ ผู้อำนวยการสำนักพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต1 เชียงราย ร่วมให้ข้อมูลและสนับสนุนกำลังเจ้าหน้าที่ในการเร่งฉีดวัคซีนให้กับเด็ก

สำหรับจังหวัดเชียงรายได้ดำเนินการฉีดวีคซีนป้องกัน Covid 19 โดยเริ่มฉีดให้แก่นักเรียนระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5-6 ซึ่งอยู่ในกลุ่มช่วงที่มีอายุ 5 ถึง 11 ปี ซึ่งจะได้รับการฉีดวัคซีนไปเซอร์ฝาสีส้ม ตามมาตรฐานที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด

โดยในวันนี้มีการฉีดวัคซีนให้แก่นักเรียนโรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่นโรงเรียนอนุบาลเชียงราย และโรงเรียนเชียงรายวิทยาคม ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และประถมศึกษาปีที่ 6 รวมทั้งสิ้น 274 ราย จากการสำรวจความประสงค์การฉีดวัคซีนในกลุ่มเด็กอายุ 5 ถึง 11 ปี ของจังหวัดเชียงราย ซึ่งผ่านการยินยอมจากผู้ปกครอง และผู้ดูแล มีเด็กที่ต้องการประสงค์ฉีดวัคซีนกว่า 77,000 ราย ซึ่งจังหวัดเชียงราย ได้รับวัคซีนสนับสนุนจากกระทรวงสาธารณสุข และจะได้ทยอยฉีดให้แก่เด็กนักเรียนในกลุ่ม 5-11 ปี จนครบจำนวนให้เร็วที่สุด

โดยนายภาสกร บุญญลักษม์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย กล่าวว่า ขอเชิญชวน ผู้ปกครองและเด็กในกลุ่ม 5 ถึง 11 ปีที่ยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด 19 มาร่วมฉีดวัคซีนเพื่อเป็นการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด 19 เพื่อจะให้ลูกหลานเยาวชนมีความปลอดภัยจากโรคโควิด 19 เป็นเกราะกำบังการติดเชื้อ หรือลดความรุนแรงของโรคได้ สำหรับจังหวัดเชียงรายมีข้อมูลผู้ได้รับการฉีดวัคซีนในฐานทะเบียนราษฎร์แล้วกว่า 75% รวมถึงผู้ที่ประสงค์ในการรับวัคซีนในเข็มที่ 3 มีจำนวนที่เพิ่มขึ้นมาก และในส่วนของการติดเชื้อในจังหวัดรายวันมีปริมาณที่ไม่สูง ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ที่จังหวัดเชียงรายสามารถควบคุมได้ และพร้อมที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจในภาคฤดูร้อนต่อไป
ทั้งนี้จากข้อมูลพบว่า ตั้งแต่จังหวัดเชียงรายเริ่มเปิดการท่องเที่ยว มาตั้งเดือน พฤศจิกายน จนถึง มกราคม พบว่าเศรษฐกิจเชียงรายดีขึ้น และมีแนวโน้มดีขึ้นเรื่อย ปัจจุบันมีการเติมโตทางด้านเศรษฐกิจมากกว่า 30 เปอร์เซ็นต์ จากที่ผ่านมา เศรษฐกิจเชียงรายไม่ดีเพราะโควิด 19.