ประชุมสภาเทศบาลนครเชียงราย สมัยสามัญสมัยแรก ครั้งที่ 1/2565

วันศุกร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 เทศบาลนครเชียงรายดำเนินการประชุมสภาเทศบาลนครเชียงราย สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1/2565 ประจำปี 2565 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครเชียงราย อาคาร 2 ชั้น 3 โดยมีนายสมศักดิ์ เวียงโอสถ ประธานสภาเทศบาลนครเชียงราย เป็นประธาน พร้อมด้วยนายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลนครเชียงราย และผอ.สำนัก/กอง เข้าร่วมรับฟังการประชุมฯ

โดยในการประชุมครั้งนี้ประธานสภามีเรื่องแจ้งให้ทราบถึงเรื่องการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อกิจกรรมสืบสานประเพณียี่เป็งเทศบาลนครเชียงรายประจำปี พ.ศ. 2564 ผลการปฏิบัติตามนโยบายของนายกเทศมนตรีที่ได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาลนครเชียงราย ประจำปี พ.ศ. 2564 และและการดำเนินโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ประจำปี 2565 นอกจากนี้สภายังได้มีการเสนอญัตติในหลายเรื่องเพื่อขอรับความเห็นชอบจากสภาเทศบาลนครเชียงราย

การประชุมสภาเทศบาลนครเชียงรายครั้งนี้เป็นไปตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ตามข้อกำหนดของสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย