มร.ชร.มอบถวายรางวัลราชภัฏสดุดี “สาขาผู้ทำคุณประโยชน์แก่สังคม” แด่พระเดชพระคุณพระไพศาลประชาทร วิ.

มร.ชร.มอบถวายรางวัลราชภัฏสดุดี “สาขาผู้ทำคุณประโยชน์แก่สังคม” แด่พระเดชพระคุณพระไพศาลประชาทร วิ.(พระอาจารย์พบโชค ติสสวงฺโส) เจ้าอาวาสวัดห้วยปลากั้ง

นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย นางรัตนา จงสุทธานามณี ผู้ช่วยรัฐมนตรี ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ร่วมพิธีมอบถวายรางวัลราชภัฏสดุดี แด่พระเดชพระคุณพระไพศาลประชาทร วิ.(พระอาจารย์พบโชค ติสสวงฺโส) เจ้าอาวาสวัดห้วยปลากั้ง โดยมีผศ.ดร.ศรชัย มุ่งไธสง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย พร้อมด้วยตัวแทนผู้บริหาร มร.ชร.ในโอกาสที่พระเดชพระคุณท่านได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น จากสมาคมศิษย์เก่าฯ สาขาผู้ทำคุณประโยชน์แก่สังคม

“วันราชภัฏ” ด้วยวันที่ 14 ก.พ. 2535 เป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานนาม “ราชภัฏ” นับเป็นพระมหากรุณาและนำความภาคภูมิใจมาสู่ชาวมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มหาวิทยาลัย จึงกำหนดให้ 14 กุมภาพันธ์ของทุกปี เป็น “วันราชภัฏ” ในปีนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายจัดกิจกรรมวันราชภัฏ ประจำปี 2565 โดยในช่วงเช้า มีพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ และพิธีเชิญธงชาติและธงมหาวิทยาลัย และพิธีเชิญตราพระราลัญจกร พิธีถวายราชสักการะ พิธีถวายราชสดุดี พิธีประกาศเกียรติคุณ “รางวัลราชภัฏสดุดี” แก่นักศึกษาและศิษย์เก่า ประจำปี พ.ศ. 2565 ผู้มีผลงานดีเด่นในด้านต่างๆ