ข่าวเทศบาลนครเชียงราย

เทศบาลนครเชียงรายร่วมกับพี่น้องชุมชนดอยทอง ห่มผ้าและสรงน้ำพระธาตุดอยวังซาง และพระธาตุดอยจอมทอง

เทศบาลนครเชียงราย โดยนายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย ด้วยความมุ่งมั่นของทางเทศบาลนครเชียงราย ที่จะส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในวันมาฆบูชาจึงได้นำพุทธศาสนิกชนมาร่วมกันทำบุญใหญ่ตามความเชื่อ นั้นคือการสรงน้ำพระธาตุและห่มผ้าพระธาตุวันเพ็ญขึ้น 15 ค่ำเดือน 3 ซึ่งสมาชิกสภาเทศบาลนครเชียงราย ร่วมกับพี่น้องชุมชนดอยทอง ชุมชนน้ำลัด พร้อมใจกันจุดเทียนบูชาพระ 108 เล่ม ห่มผ้าและสรงน้ำพระธาตุดอยวังซางและพระธาตุดอยจอมทอง ด้วยน้อมจิตภาวนา

ทั้งนี้ #พื้นที่พระธาตุวังซาง เทศบาลนครเชียงราย ยังช่วยกันผลักดันให้เป็นสถานที่ทางพระพุทธศาสนาและปฏิบัติธรรม ประกอบพิธีสำคัญทางพระพุทธศาสนาที่สำคัญของจังหวัดเชียงราย เพราะมีพื้นที่มากกว่า 70 ไร่ พระธาตุวังซางถือว่ามีอายุเก่าแก่อย่างมาก ในพื้นที่แห่งนี้ยังมีต้นศรีมหาโพธิ์ ที่ได้นำมาจากปลูกจาก อินเดีย เมื่อปี 2546 ปัจจุบันให้ร่มโพธิ์อย่างสวยงาม #ด้านวัดพระธาตุดอยจอมทองหรือวัดพระธาตุดอยทอง ตั้งอยู่ใน อำเภอเมืองเชียงราย เป็นวัดเก่าแก่ สันนิษฐานว่าสร้างก่อนที่พญามังรายมหาราชจะเสด็จมาพบพื้นที่บริเวณนี้ และโปรดให้สร้างเมืองเชียงรายในปี พ.ศ. 1805 ในการสร้างวัดครั้งนั้น ได้มีการสร้างองค์พระเจดีย์ประธานของวัดขึ้นเพื่อเป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ที่พระมหาเถระชาวลังกาได้นำมาถวายแด่พญาพังคราชแห่งเมืองโยนกนาคพันธุ์ ซึ่งพญาพังคราชได้โปรดให้แบ่งพระบรมสารีริกธาตุออกเป็น 3 ส่วน และนำไปประดิษฐาน ณ พระบรมธาตุเจดีย์ที่สำคัญของจังหวัดเชียงรายในปัจจุบัน ได้แก่ พระมหาชินธาตุเจ้าดอยตุง พระธาตุจอมกิตติ และพระธาตุดอยจอมทองแห่งนี้