ข่าวเทศบาลนครเชียงราย

รองผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครเชียงราย ขอบคุณและอำลาเพื่อไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายณรงค์ศักดิ์ เตือนสกุล รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย และนางอำไพ จันทร์เงิน ผู้อำนวยการสำนักการศึกษาเทศบาลนครเชียงราย นำรองผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครเชียงราย จำนวน 10 คน เข้าพบนายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย เพื่อขอบคุณและอำลา ในการไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา

ทั้งนี้ นายกเทศมนตรีนครเชียงรายได้ขอบคุณที่ได้ทุ่มกำลังกาย กำลังใจให้กับการเรียนการสอนให้กับน้องๆนักเรียนในสังกัดเทศบาลนครเชียงรายที่ผ่านมา พร้อมอวยพรให้ทุกคนได้ประสบความสำเร็จในการทำงานสถานศึกษาที่ใหม่ตามเจตนารมณ์ที่ตั้งปณิธานไว้

👉 นายจตุพล โนมณี รองผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล 1 ศรีเกิด
👉 นางธีราพร จันระวังยศ รองผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว
👉 นางสาวศิริภัส ขัติยะ รองผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว
👉 นางวาสนา หาญจริง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล 3 ศรีทรายมูล
👉 ว่าที่ รต.หญิงภวรัญชน์ เงาแก้ว รองผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล 4 สันป่าก่อ
👉 นายมานพ ถมยา รองผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล 4 สันป่าก่อ
👉 นางกัญศรี มณีรอด รองผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล 5 เด่นห้า
👉 นายวิทวัส สมสกุล รองผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล 5 เด่นห้า
👉 นายอุดมทรัพย์ อัยรา รองผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น
👉 นายวรวิทย์ กิตติวงศ์ รองผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล 8 บ้านใหม่

#นครเชียงรายนครแห่งการศึกษา