จังหวัดเชียงรายห้ามการเผาในที่โล่งทุกชนิดโดยเด็ดขาด “60 วันปลอดการเผาในพื้นที่จังหวัดเชียงราย”

กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงรายประสานเทศบาลนครเชียงราย ร่วมประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมืองดเผาในที่โล่งทุกชนิด และกำหนดมาตรการเพื่อลดปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกันภัยจากไฟป่า หมอกควัน และลดมลพิษทางอากาศที่เกิดขึ้น จึงกำหนดห้ามการเผาในที่โล่งทุกชนิดโดยเด็ดขาด “60 วันปลอดการเผา ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย” #ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ ถึง15 เมษายน 2565

🚩กรณีพบเห็นการกระทำผิดกฎหมาย ให้แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดังนี้

  • ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงราย/สถานีตำรวจภูธรทุกแห่ง สายด่วน 191
  • ส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า (สบอ.15) สายด่วน 1362 หรือโทร 053-712603
  • สายด่วนทางหลวง 1586- สายด่วนทางหลวงชนบท 1146
  • สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงราย สายด่วน 1784 หรือ Line@ : 1784

#เทศบาลยุคใหม่หัวใจคือประชาชน