เทศบาลนครเชียงราย พร้อมจัดกิจกรรมส่งเสริมท่องเที่ยว Chiang Rai Blooming Season 2

นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย ร่วมกิจกรรมสภากาแฟ ครั้งที่ 4 จังหวัดเชียงราย จัดขึ้นโดย ศาลจังหวัดเชียงรายร่วมกับสำนักงานอัยการจังหวัดเชียงรายเป็นเจ้าภาพ โดยมีนายภาสกร บุญญลักษม์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วย รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ปลัดจังหวัดเชียงราย รอง ผอ.รมน. จังหวัดเชียงราย หัวหน้าส่วนราชการส่วนภูมิภาค หัวหน้าส่วนราชการ จัดกิจกรรมในครั้งนี้

เพื่อให้ทุกภาคส่วนร่วมหารือ สนทนา แลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อขับเคลื่อนการทำงานเชิงรุก นโยบายเร่งด่วนระยะที่ 2 ประเด็นเรื่องการกระตุ้นเศรษฐกิจ การแก้ไขปัญหาผลผลิตเศรษฐกิจตกต่ำของชาวจังหวัดเชียงราย รวมทั้งเรื่องปัญหาภัยแล้ง เพื่อเป็นการช่วยเหลือประชาชน และดึงนักท่องเที่ยวทั้งในจังหวัดและต่างจังหวัดเข้าในพื้นที่จังหวัดเชียงรายเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงเดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคม ณ โรงแรมไชยนารายณ์ ริเวอร์ไซด์ อำเภอเมืองเชียงราย

ทั้งนี้ นายกเทศมนตรีนครเชียงราย กล่าวว่า เทศบาลนครเชียงรายจะได้จัดกิจกรรมตามนโยบายเปิดเมืองเชียงราย Season 2 หรือ “Chiang Rai Blooming Season 2” โดยในเดือนมีนาคม “งานดอกไม้ฤดูร้อน” ณ สวนตุงและโคมนครเชียงราย เดือนเมษายน “งานป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง” 12-15 เมษายน ณ สวนตุงและโคม เดือนพฤษภาคม งานลิ้นจี่ของดีนครเชียงราย